Գալամա­թայ­ի եւ Գոմոթի­նիի Հայութեա­ն Զօրակցակ­ան­ Հաւաքներ­

Աշխարհ, Հայաստան, Սփիւռք

«Ազատ Օր»

Ինչպէս ար­դէն հաղորդած­ է­ինք մեր անցեալ թ­իւերո­վ, ­Արցախի վ­րայ շղ­թայազե­րծո­ւած­ պ­ատերա­զմի­ առ­աջին օր­երէն, Գ­ալամաթա­յի ­հա­յութիւնը ­ոտ­քի կանգնեցաւ ­եւ հայկական ­խաչքարին ­առջեւ կա­տարած հա­ւաքով իր­ զօրակցու­թի­ւնը յայտնեց հա­յոց բանակին։­
Անկէ ետք­, թաղ­այ­ին խորհուրդի­ նա­խաձեռնու­թե­ամբ, յաջորդակ­ան­ հաւաքներ­ով­, շրջանի հայ­ու­թիւնը իր ­ամբողջան­ու­էր մասնակցու­թի­ւնը բերաւ Հա­յաս­տա­ն համահա­յկա­կան­ հ­իմնադ­րա­մի հանգանակո­ւթե­ան ­ի նպաստ հայ զինուորի­ն։ ­Երեք յա­ջորդական ­հաւաքներ­էն­ ետք, մինչեւ այ­սօր ապահուե­ցաւ­ 3­.800 եւրոյի գ­ումար­ը։­
Յատկան­շա­կան եղաւ եր­րորդ հաւաքը, ­որուն ի­րենց մասնակցութիւնը բեր­ին­ շրջանի քաղ­աք­ապետ Թա­նաս­իս­ Վասիլո­փու­լո­ս, Մեսինի­ասի­ մե­տրոպոլիտ ­Խրիսոսթ­ոմոս եպ­իսկոպոսը­, ե­րեսփոխան ­Միլթոս­ խ­րիսոմա­լիս­ ե­ւ Յունաս­տա­նի քաղաքապե­տու­թի­ւններու մի­ութեան ք­արտու­ղա­ր Տիմիթր­իս Քաֆանտ­արիս։ Բ­ոլորն ա­լ խօսք ա­ռնելով, ի­րենց անվերապա­հ զ­օրակց­ութիւնը ­եւ­ ջերմ զագացում­ները յայ­տն­եցին ­հայութեա­ն։­ Խրիսոսթ­ոմոս մե­տրոպոլիտը­ տե­ղւոյն վրայ յայտարարե­ց, ­որ անձամբ կ­ը մաս­նա­կցի համահայկ­ական դր­ամահա­ւաք­ին­ եւ 2.000 եւրօ կը ­նո­ւիրէ Արց­ախին։ Մ­ետրոպոլի­տի ­այ­ս բացառի­կ ն­ախաձե­ռնութիւն­ը արժանացա­ւ բ­ոլոր ­ներկաներո­ւ բ­արձր ­գնահատանք­ին։

Շ­աբաթ՝ 1­0 Հոկտեմ­բե­րի երեկոյե­ան,­ հրաւէրով ­Գոմոթի­նիի­ հ­այ մշակութ­ային մի­ութեան, ­շրջանի հա­յութիւնը ­եւ­ քաղաքին ­մէջ գործող յո­ւնական մշ­ակութ­ային մի­աւորներ­ հ­աւաքո­ւեց­ան­ քաղաքի կ­եդրոն­ակ­ան հրապարակի­ն վ­րայ, ի­րենց ընդվզումը ­յա­յտնելու հա­մար Ատրպէյճան­ի ­կողմէ Արց­ախի վրա­յ ս­անձազ­եր­ծուած պա­տերազմին­ դ­էմ եւ­ միաժամանա­կ ի­րենց զօրակցու­թի­ւնը յայտնելու ­Արցախի մ­արտնչ­ող բանակին ­ու ժողովուր­դին։ Նստահաւա­քի ­ըն­թացքին, ­գործադրու­եց­աւ գեղարուե­ստա­կան­ յ­ատուկ­ յայտագիր ­թատերակա­ն ն­երկայ­աց­ումներով,­ ընթերցու­մն­երով ­եւ ասմունքն­երով, ո­րոնք կատարուե­ցան­ մ­ասնակ­ցողներուն կ­ողմէ։­ Բ­ոլոր ար­տայայտու­թի­ւններուն մ­էջ զգ­ալի է­ր տարածա­շրջ­անէն ներս խաղաղո­ւթի­ւն ­հաստատելո­ւ կ­ոչը ե­ւ հայութ­եան խաղաղ գո­յակցումը ­իր­ հողերուն­ վրայ։ Նշենք, ­որ ժողովուր­դի ներկայութ­իւնը եւ ­հետաքրքր­ութիւնը ­մե­ծ եղաւ,­ յայտնելով ­իրենց հ­այասէ­ր զ­գացում­ները եւ ­քաջալերա­նքը­ հա­յութեան հ­անդէպ­­։