Համերգ՝ Հայկ Եազըճեանի Մասնակցութեամբ «Սալենտոյէն՝ Երեւան»

Սփիւռք

Սի­րո­ւած, հան­րա­ծա­նօթ ե­րա­ժիշտ ­Հայկ Եա­զը­ճեա­նի մաս­նակ­ցու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 20 ­Սեպ­տեմ­բեր 2020-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9:00-ին, հա­մերգ մը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ «Απ’ το Σαλέντο στο Γερεβάν» խո­րագրով, Ա­թէն­քի «Christmas Theater»ի «City Garden Festival»ի բացօթեայ վայ­րը:

­Յայ­տագ­րին մաս պի­տի կազ­մէ յու­նաի­տա­լա­կան ո­ճի «ENCARDIA» ե­րաժշ­տա­կան խում­բը:

«­Հա­մազ­գա­յին»ի «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կար­գադ­րու­թեամբ՝ հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան ստա­նալ յա­տուկ գի­նով Բ. գօ­տիի տոմ­սակ՝ գին 10 եւ­րօ, հե­ռա­ձայ­նե­լով թատ­րո­նի թի­ւին՝ 211 7701700, նշե­լով «­Հա­մազ­գա­յին» ա­նու­նը:
­Հա­մա­ճա­րա­կի նա­խազ­գու­շու­թեան պայ­ման­նե­րուն յար­մա­րո­ւե­լով՝ ներ­կա­նե­րը պի­տի նստին սե­ղան­նե­րու շուրջ 2, 4 կամ 6 հո­գիով:


«­Հա­մազ­գա­յին»ի «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վարչութիւն