2019-ը` Ուժեղ Լիբանանահայութեան Վերաթարմացում (Ա.)

Յօդուածներ – Զրոյցներ

Յ. Բագրատունի

Փակուեցաւ 2018 տարին իր վերիվայրումներով` թէ՛ Լիբանանի եւ թէ՛ լիբանանահայութեան քաղաքական, տնտեսական, ընկերային, կենցաղային ոլորտներուն մէջ: Լիբանանահայ ազգային-հասարակական կեանքն ալ ունեցաւ իր դրական  դրսեւորումը թէ՛ ներքին, թէ՛ հայաստանեան օրակարգերով: Ամեակներ, կուսակցական, մշակութային, մամլոյ, մարզական, բարեսիրական, երիտասարդական, դպրոցական, համալսարանական թէ անհատական ձեռնարկներ ողողեցին ամբողջ տարին: Եկեղեցական-կրօնական ոլորտը եւս իր ներդրումը ունեցաւ ընդհանրական մեր կեանքի շարունակութեան գործին:

Գործը, որ կատարուեցաւ 2018-ին ընդհանրապէս դրական կարելի է որակել` առանց մտնելու մանրամասնութեանց մէջ: Բնական է, որ ըլլային խաչաձեւումներ, կրկնութիւններ, կազմակերպական բացթողումներ, երբեմն ձեռնարկին տարողութեան եւ կատարուող քարոզչութեան անհամեմատ արտայայտութիւններ կամ նոյնիսկ անորակ դրսեւորումներ:

Գործի յաջողութեան եւ գործի շարունակականութեան գլխաւոր թշնամին ինքնագոհութիւնն է: Փառաբանել կատարուածը, պանծացնել կատարողը, գոհանալ եղածով ու մանաւանդ չսորվիլ փորձառութենէն ու չձգտիլ աւելի լաւին, սիրամարգային հոգեբանութեամբ անփոխարինելիութեան հոգեվիճակ ապրիլ, կը քանդէ կատարուածը, կը սահմանափակէ նորին ու աւելի լաւին ձգտելու ճիգը, պատճառ կը դառնայ ձեռնածալութեան, կը խորացնէ անտարբերութիւնը, կը կաշկանդէ նախաձեռնութեան ոգին ու վերջապէս կը ճահճացնէ այն միջավայրը, ընկերութիւնը, որուն համար կը կատարուի գործը եւ որուն համար մեր ազգային, կրօնական, եկեղեցական, քաղաքական թէ հասարակական կեանքի պատասխանատուները, որոնք ինքնակամ կերպով ստանձնած են դերակատարութիւն, պարտին անցեալէն սորվելով տեսնել ներկան ու ապագային համար մշակել համապատասխան ծրագիրներ, պատրաստել մարդուժ, առանց ազգային ինքնութեան սկզբունքէն զիջումներու քայլ պահել արդիականութեան հետ ու ձգտիլ աւելի լաւին, գնայունէն անդին մնայունին, հիմնականին, անհատական յաջողութեան կողքին հաւաքական կեանքի բարելաւման:

Դիւրին պայմաններու մէջ չէ, որ Լիբանանի հայութիւնը կը դիմաւորէ 2019 տարին: Իրատեսութեամբ կարելի է հաստատել, որ Լիբանանի հայութեան ինքնութեան սպառնացող վտանգը կը շարունակէ իր ուժգնութիւնը, հայութեան քանակական, որակական, տնտեսական եւ մարդուժի կարելիութիւնները անհատնում չեն, իսկ մարտահրաւէրները ո՛չ միայն կը բազմանան իբրեւ թիւ, այլեւ միաժամանակ իբրեւ որակ:

Իրատեսութիւնը, բայց մանաւանդ Հայաստանի, Արցախի եւ սփիւռքի ամրացման եւ Հայ դատի հետապնդման գործընթացին մէջ կարեւոր յենակէտ նկատուող Լիբանանի հայութեան գոյատեւումէն անդին զարգացման, յառաջդիմութեան, ուժահաւաքման անհրաժեշտութիւնը մեզ կը դնէ 2019-ը դիմաւորել յաւելեալ զգօնութեամբ, կարելիութիւններու եւ կարիքներու վերանայումով, կարողականութեանց վերարժեւորումով, ամրացման, ուժերու մէկտեղումի, յաւելեալ վատնումի դադրեցումի, նոր հորիզոններու փնտռտուքի հաւաքական պատասխանատուութեան դիմաց: Պատասխանատուութիւն, որ բոլորիս է, բոլոր մակարդակներու վրայ եւ Լիբանանի հայութեան բաղկացուցիչ բոլոր տարրերուն, միաւորներուն, յարանուանական թէ ազգային-հասարակական կեանքի դերակատարներուն:

Այլ խօսքով` 2019-ը պէտք է ըլլայ իրականութենէ եւ առարկայական կարիքներէ մեկնած հաւաքական ճիգով նոր ծրագրումներ կատարելու, գործնական իրագործումներ կայացնելու տարի:

2019 տարին Լիբանանի հայութեան համար պէտք է ըլլայ յոյսերու ներշնչման տարի, սովորականէն ու ընթացիկէն, ձեռնարկներէ եւ առիթներու նշումներէ անդին գալիք տասնամեակներուն համար լուրջ ծրագրումի տարի, որ ապահովէ հայութեան պահպանումը, հայ քաղաքացիներու կարիքներու գոհացումը, երիտասարդութեան ակնկալութեանց իրականացումը եւ ուժեղ լիբանանահայութեան վերաթարմացումը: